Дейности


Научна сесия на тема „Съвременни материали: от дизайн до иновации”

27 и 28 ноември

П Р О Г Р А М А      
Научна сесия  „Съвременни материали: от дизайн до иновации”
 27 и 28 ноември 2014, София

Откриване на семинара

чл.кор дхн К. Хаджииванов - координатор на проекта

Закрила на изобретението в България и някои възможности за закрила в чужбина.

Цанка Петкова  - държавен експерт, ПАТЕНТНО  ВЕДОМСТВО  на РБ

1.1 Научна сесия 11:00 - 12:30
Председател :  
чл. кор. дхн Константин Хаджииванов,
проф. днх Славчо Раковски

 

Високоплътна керамика със състав AL2-xMex(WO4)3, (Me=Sc или In) с мултифункционално приложение

А. Йорданова,
ИОНХ-БАН

Евтини електродни материали за литиево-йонни батерии: натриево-преходнометални оксиди

С. Иванова,
  ИОНХ-БАН

Приложение на ZnO като фотокатализатор

К.  Миленова,
ИК-БАН

Особености и техники при анализа на флуидни включения в минерали

Л. Иванова,
  ИОНХ-БАН

Нов полеви тест за определяне на рений в растителност и приложението му в рениевия фитодобив

Х.  Цветкова, 
ИОНХ-БАН

Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди

М. Шопска, 
ИК- БАН

1.2  Научна сесия 13:30 - 15:00
Председатели:  
проф. д-р Пламен Стефанов,
доц. д-р Зара Желева

 

Натриеви слоести оксиди като екологични перспективи за катодни материали в  алкални йонни батерии

М. Калъпсъзова,
ИОНХ-БАН

TXRF анализ на български стъклени гривни от XI – XIII в, открити при разкопки на средновековния некропол в Шипотско (Банско)

А. Тенева,
ИОНХ-БАН

 

Наноструктурирани феритни материали с приложение в катализа

К. Захариева,
ИК-БАН

Термоелектрични оксидни материали като бъдещо предизвикателство

С. Харизанова,
  ИОНХ-БАН

Фосфо-оливини като положителни електродни материали за литиеви и натриеви йонни батерии

Т. Бояджиева,
  ИОНХ-БАН

1.3  Научна сесия 15:15 - 16:45
Председатели: 
проф. Радостина Стоянова,
доц.  Георги Кадинов

 

Озонолиза на 4-хидроксиметилфурфурал

П. Каракашкова,
ИК-БАН

Определяне на следи от елементи в български бутилирани питейни водис помощта на рентгенофлуоресцентен анализ с пълно вътрешно отражение

Р. Георгиева, 
ИОНХ-БАН

Получаване и характеризиране на наноразмерен CoFe2O4 

Цв. Лазарова,
 ИОНХ-БАН

Взaимодействие на H2 и D2 с ОН (ОD) киселинни групи от ZSM-5 зеолит: ИЧ- спектроскопско изследване на изотопните ефекти

Н. Дренчев,
 ИОНХ-БАН

Каталитично поведение на кобалт-манганови оксиди в реакции на пълно окисление

И. Йорданова,
ИК-БАН

 

 

Патентовани изобретения и регистрирани полезни модели - практическо приложение в конкурентна среда

д-р Радислава Косева - европейски патентен представител; "ПРАВА и ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ"

2.1 Научна сесия 11:00 - 12:30
Председатели:
проф. днх Тони Спасов;
проф. д-р Екатерина Жечева

 

ЕПР дозиметрия  на база твърдо тяло

Й. Каракирова,
ИК-БАН

Адсорбция на изотопни смеси на СО за изучаване на повърхности

О. Лагунов,
ИОНХ-БАН

Разлагане на озон

Т. Батаклиев,
ИК-БАН

Получаване на наночастици от Ag и Au чрез импулсно лазерно отлагане във вакуум

Г. Атанасова,
  ИОНХ-БАН

Фотокаталитични слоеве от ZnO за разграждане на токсично и канцерогенно багрило MG

М. Шипочка
, ИОНХ-БАН

Нанокомпозитни SiO2/C материали - получаване и приложение

Н. Стоева,  
ИОНХ-БАН

2.2 Научна сесия 13:30 - 15:00
Председатели: 
проф. д-р Антон Найденов,
доц. д-р Александър Елияс

 

Изследване на неравновесната кристализация в системи от типа Na+,Mg2+/SO42-, SeO42-//H2O

С. Камбуров,
ИОНХ-БАН

Получаване и охарактеризиране на комплекси на вграждане на ибупрофен и ?- циклодекстрин

Цв. Сарафска,
ФХФ-СУ

Приложение на модифициран ZnO за фотокаталитично пречистване на води

Н. Кънева,
ФХФ-СУ

Зол-гелен синтез на композити в трикомпонентната система TiO2-TeO2-B2O3

Р. Гегова-Джуркова
ИОНХ-БАН

Стабилизиране на Cu+ йони в BEA зеолит: Изследване чрез инфрачервена спектроскопия на адсорбиран CO и термопрограмирана редукция с Н2

Р. Кефиров,
  ИОНХ-БАН

Подобряване на европейския стандарт EN 1787 за облъчени храни от растителен произход чрез метода на ЕПР спектроскопия

К. Алексиева,
ИК-БАН

2.3 Научна сесия 15:15 - 16:00
Председатели: 
проф. д-р Наташа Трендафилова,
доц. д-р Силвия Тодорова

 

Получаване и свойства на хидриране на нанокомпозитни материали за съхранение на водород

З. Златанова,
ФХФ-СУ

Нанесени наноразмерни металоксидни катализатори за каталитично обезвреждане на отпадни газове

Б. Иванов,
ИОНХ-БАН

Дизайн на нови златни катализатори нанесени на желязо модифициран цериев оксид, изследвани в реакции за опазване на околната среда

П. Петрова–Щерева,
ИК-БАН

Изготвяне на иновационни предложения.
Закриване на семинара

С. Тепавичарова