Обща информация

 
 

Наименование: Програма „Създаване на нов тип специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”

Партньори: Институт по обща и неорганична химия към БАН
Партньор 1: Институт по катализ към БАН
Партньор 2: Химически факултет към Софийски университет


Брой лица в целевата група: 38 Докторанти, постдокторанти и млади учени.


Териториален обхват: Община: Слатина;     Град: София;    
България и страни членки на Европейския съюз


Обща цел: Създаване на следващо поколение специалисти в стратегически важна за икономиката на страната област – съвременни материали за опазване на околната среда.

Специфични цели:
 • Подобряване качеството на обучение чрез надграждане на фундаменталните знания и достъп до апаратури, които са уникални за страната;
 • Повишаване конкурентноспособността на членовете на целевата група чрез ориентиране на обучението им към изискванията на бизнес средите;
 • Подготовка на кадри за реализация в новосъздаващите се технологични паркове чрез насочване на обучението към внедряване на краен продукт;
 • Интегриране на членове на целевата група в европейската научно-изследователска общност чрез улесняване на мобилността им.
 • Подобряване на социалния статус чрез усъвършенстване на презентационните умения и разширяване на езиковата култура.

Основни дейности:
 • Дейност 1 – „Подкрепа на нови и започнали докторски програми”, съгласно програмна акредитация на ИОНХ – БАН и ИК-БАН по научните специалности:
  • 01.05.02 „Неорганична химия”;
  • 01.05.16 „Химична кинетика и катализ”;
  • 01.05.18 „Химия на твърдото тяло”.
 • Дейност 2 - „Програми за развитие на постдокторанти и млади учени”:
  • научна област: съвременни материали за опазване на околната среда;
  • приоритет на обучението: надграждане на фундаменталните знания, разширяване на практическите умения и с оглед ориентирането им към потребностите на бизнес средите.


Продължителност на проекта: 04 октомври 2012 - 04 октомври 2014