Документи > Информиране и публичност

 
 
  • Информационна интернет страница на проекта: създаване и поддържане;
  • Три информационни кампании за анонсиране целите и резултатите на проекта: при стартирането, в средата и в края на проекта;
  • Две дипляни: при стартиране и завършване на проекта;
  • Списък на участниците от целевата група и техните CV;
  • Масмедийни публикации и презентации;
  • Презентации на научни форуми в страната и чужбина;
  • Публикации в специализирани научни издания;
  • Отчети: междинни и краен;
  • Срещи с бизнеса: участия на мероприятия организирани от бизнеса;

Посочване на източника на финансирането, както и логото на програмата, върху всички издадени документи (сертификати, плакати, банери и др.), закупени ДМА, научни публикации, доклади и постери от различни форуми с включване на елементите, изисквани от чл. 9 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от 8.12.2006 г.