Дейности > Докторантски семинар

 
 
"Молибдатни и волфраматни стъкла и стъклокристални материали" Любомир Александров (ИОНХ-БАН)

 

 

„Заместени с желязо и никел кобалтови перовскити като термоелектрични оксидни материали“
Соня Ганчева Харизанова (ИОНХ-БАН) 

„Моно и биметални злато-паладиеви катализатори нанесени върху модифициран с желязо цериев оксид изследвани в реакцията на пълно окисление на бензен“;
Петя Цветанова Петрова-Щерева (ИК-БАН) 

 

„ЕПР изследване на гама облъчени захариди"
Йорданка Георгиева Каракирова (ИК-БАН) 

 

„Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани филми от ZnO, формирани чрез импулсно лазерно отлагане“
Геновева Борисова Атанасова (ИОНХ-БАН) 

 

„Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани филми от ZnO, формирани чрез импулсно лазерно отлагане“
Геновева Борисова Атанасова (ИОНХ-БАН) 

 

„Възпроизводство на средновековни стъкла намерени в България“
Ралица Христова Велинова (ИОНХ-БАН) 

 

„Хидроксилни групи в ВЕА зеолити: ИЧ спектроскопски изследвания“
Радослав Маринов Кефиров (ИОНХ-БАН) 

 

„Натриево-преходнометални оксиди като алтернативни електродни материали за литиево-йонни батерии“
Светлана Георгиева Иванова (ИОНХ-БАН) 

 

„Термоелектрични свойства на заместен с алуминий цинков оксид“
Соня Ганчева Харизанова (ИОНХ-СУ) 

 

"„Хибридни литиево-натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали“"
Мария Лазарова Калъпсъзова (ИОНХ-БАН) 

 

„Натриеви фосфо-оливини като катодни материали за литиеви и натриеви йонни батерии“
Таня Йорданова Бояджиева (ИОНХ-БАН) 

 

“Адсорбция на CO върху Ru/ZrO2. Поликарбонили на рутения”
Олег Вячеславович Лагунов (ИОНХ-БАН) 

 

„Влияние на вида на горивото при синтез чрез изгаряне от разтвор върху структурата и морфологията на NiFe2O4“
Цветомила Иванова Лазарова (ИОНХ-БАН) 

 

„Мезопорести наноматериали – получаване и приложение“
Наталия Петкова Стоева (ИОНХ-БАН) 

 

„Гелообразуване и кристализация в титанатни системи, TiO2-TeO2-MnOm (MnOm = B2O3, ZnO, SeO2)“
Радка Делчева Гегова-Джуркова (ИОНХ-БАН) 

"Антистоксова луминесценция в стъклокерамични материали съдържащи YbF3 и ErF3"
  Николай Сълийски (ИОНХ-БАН) 

 

"Фотокаталитична очистка на отпадни води – азобагрила като моделен замърсител"
Катя Миленова (ИК –БАН)"Зелена технология за фитодобив на рений"
Христина Цветкова-Василева (ИОНХ-БАН) 


"Наноразмерни литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали за литиево-йонни батерии"

Светлана Иванова (ИОНХ-БАН)
"Приложение на ЕПР и електронната спектроскопия в сферата на дозиметрията"

Йорданка Каракирова (ИК-БАН)
"Идентифициране на гама-облъчени храни чрез ЕПР спектроскопия"

Катерина Алексиева (ИК-БАН)"Златни катализатори нанесени върху цериев диоксид, модифицирани с някои оксиди на преходни метали (Fe, Mn, Co и Sn) за реакцията на пълно окисление на бензен"

Петя Петрова-Щерева (ИК-БАН)
"АЗОТНИ ОКСИДИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО КАТАЛИТИЧНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ"

Божидар Иванов (ИОНХ-БАН)
"СИНТЕЗ, ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА НАНОРАЗМЕРНИ ФЕРИТНИ МАТЕРИАЛИ"
Катерина Захариева (ИК-БАН)
"Получаване, микроструктура и свойства на хидриране на магнезиеви нанокомпозити за съхранение на водород"

Златина Любомирова Златанова - Иванова(ФХФ-СУ)
"Изследване на антични и средновековни стъкла, открити по българските земи"

гл. ас. д-р Ралица Велинова (ИОНХ-БАН)